Interni akti

Jevrejska opština Beograd ima status pravnog lica. Osnovna pitanja od značaja za organizaciju i rad JOB utvrđena su Statutom. Rad Jevrejske opštine Beograd organizovan je korz organe Opštine, stalna i pomoćna tela definisana Statutom, Interna akta, poslovnike i pravilnike.

Interna akta Jevrejske opštine Beograd (JOB)

Statut Jevrejske opštine Beograd

Pravilnik o radu Hevra Kadiša i grobljima JOB